Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych - strona archiwalna
Link do nowej strony ZPSMuz im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie »

Program wychowawczo-profilaktyczny

(…)

Podstawowym celem Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest:

  • wspomaganie i wspieranie naturalnego rozwoju wychowanka poprzez: zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, rozwijanie indywidualnych potencjałów i możliwości, budowanie wspierającej relacji nauczyciel-uczeń; wskazywanie mocnych i słabych stron;
  • kształtowanie sposobu myślenia i postaw uznawanych za pożądane poprzez: kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia kultury i relacji międzyludzkich, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;
  • profilaktyka zachowań ryzykownych poprzez: diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z tymi zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed bezpośrednimi niebezpieczeństwami;

(…)

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Harmonogram realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego