Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych - strona archiwalna
Link do nowej strony ZPSMuz im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie »

Projekty MKiDN

PROGRAM OPERACYJNY
INFRASTRUKTURA KULTURY 2015,

SFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO,

W latach 2016-2017 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie opracuje dokumentację niezbędną do przeprowadzenia przebudowy i rozbudowy części artystycznej, w tym w szczególności sali koncertowej oraz pomieszczeń przyległych.

W wyniku realizacji projektu powstanie dokumentacja architektoniczno-budowlana, dokumentacja branżowa oraz analizy i studium wykonalności, na podstawie których możliwe będzie ubieganie się o środki na realizację przedsięwzięcia z budżetu Unii Europejskiej. Zakres zadania odpowiada wymogą VIII priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-­2020.

 


2013

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO
INFRASTRUKTURA KULTURY 2013,

SFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO,

wykonano w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych
im.M.Karłowicza następujące elementy:

 • III Etap budowy, modernizacji i rewitalizacji Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie,
  wykonanie dokumentacji projektowej

 


2012

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO
INFRASTRUKTURA KULTURY 2012,

SFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO,

wykonano w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych
im.M.Karłowicza następujące elementy:

 • zakupiono i zamontowano wyposażenie sanitariatów
 • zamontowano bramę zamykającą drogi wewnętrzne Szkoły
 • wykonano podłączenie do szybkiej sieci telekomunikacyjnej
 • zakupiono sprzęt komputerowy i biurowy
 • pokryto wydatki niekwalifikowane zgodnie z korektą nałożoną przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie na czynności inwestora zastępczego i nadzoru autorskiego,

 


2011

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO
INFRASTRUKTURA KULTURY 2011,

SFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO,

wykonano w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych
im.M.Karłowicza następujące elementy:

 • zmodyfikowano instalację wentylacji mechanicznej w sali kameralnej,
 • zamontowano izolację akustyczną na rurociągach kanalizacji deszczowej,
 • zamontowano klapy p.poż. na instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej,
 • zmodyfikowano podejście instalacji c.o. przy pom. rozdzielni elektrycznej,
 • wykonano dodatkowe odwodnienie daszku nad pom. sekretariatu,
 • zamontowano wodomierze na przyłączach do budynku,
 • wymieniono niedrożne przyłącze kanalizacyjne do istniejącego wpustu drogowego,
 • wykonano adaptację sal lekcyjnych i wykonano ciągi komunikacyjne,
 • zrealizowano rozwiązanie zamienne polegające na wykonaniu transparentnych ścianek w boksach szatni,
 • wykonano instalację zasilania i sterowania do rolet akustycznych i systemu nagłośnienia i prezentacyjnego,
 • wykonano instalację światłowodowej sieci strukturalnej i instalację w salach komputerowych,
 • zamontowano dodatkowe moduły w centrali telefonicznej,
 • wykonano dodatkowy uziom fundamentowy i zabudowano układ zwodów pionowych chroniących urządzenia i instalacje elektryczne,
 • zamontowano dodatkowe czujki p.poż
 • wykonano instalację monitoringu,
 • zabudowano dodatkowe połączenie sieci logicznej pomiędzy istniejącym i nowobudowanym obiektem,
 • pokryto wydatki niekwalifikowane zgodnie z korektą nałożoną przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie na czynności inwestora zastępczego i nadzoru autorskiego,