Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych - strona archiwalna
Link do nowej strony ZPSMuz im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie »

Projekty Unijne

Budynek Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie został objęty projektem pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce”, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN – budżetu państwa.

Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Centrum Edukacji Artystycznej.

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w  infrastrukturze publicznej szkolnictwa artystycznego w Polsce.

W 2021 roku rozpoczęły się w naszej szkole prace związane z ww. projektem.

Szczegółowe informacje dotyczące projektów znajdują się poniżej:

https://www.gov.pl/web/kultura/termomodernizacja-panstwowych-szkol-artystycznych

https://cea-art.pl/termomodernizacja-panstwowych-placowek-szkolnictwa-artystycznego/