Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych - strona archiwalna
Link do nowej strony ZPSMuz im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie »

Ocenianie – nauczanie zdalne:

W celu utrwalania treści i doskonalenia umiejętności kształtowanej w czasie zdalnego nauczania nauczyciel może zadać uczniom zadanie domowe. Zadanie powinno dotyczyć treści zgodnych z podstawa programową.

Informację o zadanym zadaniu nauczyciel umieszcza w dzienniku elektronicznym. Opis zadania domowego powinien zawierać informacje dotyczące czasu i formy oddania go nauczycielowi – o wszystkich szczegółach każdorazowo decyduje i informuje nauczyciel.

W czasie zdalnego nauczania nauczyciele na bieżąco monitorują postępy uczniów, dają możliwość informacji zwrotnych, wyjaśniają wątpliwości dotyczące omawianych treści. Mogą to robić m.in. w trakcie cotygodniowych konsultacji. Systematycznie weryfikują prace wykonywane/przekazane przez uczniów, w miarę możliwości przekazują informacje zwrotne, co do jakości i poprawności ich wykonania, wskazując dalsze działania służące postępom ucznia.

Co możemy oceniać podczas realizacji nauczania zdalnego:

  1. pracę domową (prace pisemne, karty pracy, zdjęcie wykonanej pracy, nagranie itp.);
  2. wypracowanie;
  3. udział w dyskusjach on-line, wypowiedź na forum;
  4. inne prace np.: referaty, prezentacje, projekty itp.;
  5. rozwiązywanie testów, quizów;
  6. wszelkie formy aktywności wskazane przez nauczyciela;
  7. odpowiedź ustną;
  8. możemy oceniać zaangażowanie ucznia w trakcie konkretnej lekcji lub podsumować określony okres pracy podczas zdalnego nauczania (ocena wystawiana na podstawie systematycznej pracy, zadań domowych i innych aktywności wskazywanych przez nauczyciela);

W tym szczególnym czasie oceny mają mieć przede wszystkim charakter motywujący, mają wspierać ucznia i zachęcać go do działania. Wiemy jak trudno jest uczniom, rodzicom i nauczycielom pracować w nowym systemie, nie możemy stwierdzić dlaczego uczeń nie odesłał pracy, czy z jakiego powodu nie uczestniczył w lekcji on-line, dlatego też w tym czasie rezygnujemy z wystawiania ocen negatywnych.