Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych - strona archiwalna
Link do nowej strony ZPSMuz im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie »

Informacje dla zdających

Informacje  dla zdających egzamin maturalny oraz egzamin ósmoklasisty:

 

Zasady ogólne:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Na egzamin nie może przyjść osoba jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic (opiekun) nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, np. książek, maskotek itp.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora. Należy pamiętać o zapasowym długopisie (piórze) z czarnym tuszem. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

Środki ochrony osobistej:

 1. Zdający mogą wejść do szkoły od godz. 8.30.
 2. Czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej zdający zakrywają usta i nos oraz zachowują odstęp co najmniej 1,5 m.
 3. Po wejściu do szkoły należy skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 4. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sali egzaminacyjnej, po zajęciu miejsc przez zdających.
 5. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje ponownie, kiedy:
  • Podchodzi do zdającego nauczyciel
  • Zdający wychodzi do toalety
  • Zdający korzysta ze słowników (egzamin maturalny z języka polskiego)
  • Zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali
 1. Przed skorzystaniem ze słowników (w czasie egzaminu maturalnego z języka polskiego) należy skorzystać z płynu dezynfekującego.
 2. Jeżeli zdający uzna to za właściwe, może mieć zasłonięte usta i nos w czasie całego egzaminu.
 3. Każdy zdający będzie mógł zostawić swoje rzeczy osobiste pod opieką nauczyciela dyżurującego na korytarzu przed salą egzaminacyjną lub w innej wskazanej sali.