Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych - strona archiwalna
Link do nowej strony ZPSMuz im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie »

Zasady rekrutacji do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II st. na rok szkolny 2022/2023

Składanie podań od 1 IV do 31 V 2022 r.

Egzaminy wstępne kandydatów do klasy pierwszej odbędą się w dniach  30 maja  – 3 czerwca 2022 r.

O terminie egzaminu (dzień i godzina) zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie.

Egzamin wstępny do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia i Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia obejmuje:

 • Na wydziale instrumentalnym:
 1. egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych
 2. egzamin z kształcenia słuchu oraz wiedzy ogólnomuzycznej:
 • do OSM II st. w zakresie objętym podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego dla ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
 • do PSM II st. w zakresie objętym podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego dla państwowej szkoły muzycznej I stopnia
 1. egzamin z kształcenia słuchu i wiedzy ogólnomuzycznej jest przeprowadzany w formie pisemnej, ustnej lub mieszanej
 • Na wydziale wokalnym:
 1. egzamin praktyczny polegający na badaniu skali, barwy głosu, prezentacji przygotowanego repertuaru (recytacja fragmentu prozy lub wiersza)
 2. egzamin ustny polegający na badaniu słuchu, poczuciu rytmu, pamięci muzycznej

 

Egzamin odbywa się indywidualnie i oceniany jest przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły.

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji do klasy pierwszej :

 1. Podanie rodziców/opiekunów kandydata o przyjęcie do szkoły. Wypełnione i wydrukowane podanie należy przynieść do szkoły w dniu badania kandydata. Podanie online
 2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej /można je dostarczyć później, przy ogłoszeniu wyników rekrutacji/.
 3. Oświadczenie. Link do oświadczenia*
 4. Kopia świadectwa z poprzedniego roku szkolnego ( ze szkoły ogólnokształcącej i muzycznej )

Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danej szkoły zostanie ogłoszona w terminie do 7 dni od zakończenia egzaminów wstępnych  na stronie szkoły. Informację będzie można również uzyskać telefonicznie poprzez sekretariat.

Kandydaci zakwalifikowani do OSM II st. dostarczają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w terminie wskazanym przez dyrektora szkoły.

Rekrutacja do klasy wyższej niż pierwsza:

Egzamin kwalifikacyjny dla kandydatów do klasy wyższych odbędzie się w dniach 30 maja –  3 czerwca br.

O terminie przesłuchania (dzień i godzina) zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie.

Kandydat do klasy wyższej niż pierwsza zdaje egzamin kwalifikacyjny z instrumentu głównego oraz teorii muzyki

Warunkiem przyjęcia kandydata do klasy wyższej niż pierwsza jest wykazanie się podczas egzaminu wiedzą i umiejętnościami określonymi w podstawie programowej dla poprzedniej klasy oraz wolne miejsce w klasie, o przyjęcie do której ubiega się kandydat.

Dokument niezbędny w procesie rekrutacji do klasy wyższej niż pierwsza:

 1. Podanie rodziców/opiekunów o przyjęcie do klasy wyższej. Podanie online
 2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej /można je dostarczyć później, przy ogłoszeniu wyników rekrutacji/. W przypadku klasy śpiewu jest to zaświadczenie od lekarza foniatry.
 3. Oświadczenie. Link do oświadczenia*
 4. Kopia świadectwa z poprzedniego roku szkolnego ( ze szkoły ogólnokształcącej i muzycznej )

 

 

 

 

Link do oświadczenia*

*linki będą aktywne od 2 IV 2022 r.