Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

Zasady rekrutacji do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II st. na rok szkolny 2021/2022

Składanie podań od 19 IV do 31 V 2021 r.

Egzaminy wstępne kandydatów do klasy pierwszej odbędzie się w dniach  7  – 16 czerwca 2021 r.

O terminie egzaminu (dzień i godzina) zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie.

Egzaminy kandydatów do klasy pierwszej odbywają się na podstawie przesłuchania w zakresie gry na instrumencie (nie dotyczy wydziału wokalnego):

 • kandydat prezentuje przygotowany dowolny  program – czas 10 minut
 • program jest prezentowany na podstawie utworów przygotowanych w ramach realizacji podstawy programowej
 • kandydat na wydział wokalny prezentuje dwa zróżnicowane utwory wokalne

Egzamin odbywa się indywidualnie i oceniany jest przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły.

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji do klasy pierwszej :

 1. Podanie rodziców/opiekunów kandydata o przyjęcie do szkoły. Wypełnione i wydrukowane podanie należy przynieść do szkoły w dniu badania kandydata. Podanie II stopień – uzupełnić i wysłać: sekretariat@zpsmuz.pl
 2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej /można je dostarczyć później, przy ogłoszeniu wyników rekrutacji/.
 3. Oświadczenie. Link do oświadczenia*
 4. Kopia świadectwa z poprzedniego roku szkolnego ( ze szkoły ogólnokształcącej i muzycznej )

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną ogłoszone czerwiec 2021 r.** na stronie szkoły. Informację będzie można również uzyskać telefonicznie poprzez sekretariat.

 

Rekrutacja do klasy wyższej niż pierwsza:

Egzamin kwalifikacyjny dla kandydatów do klasy wyższych odbędzie się w dniach 7– 16 czerwca br.

O terminie przesłuchania (dzień i godzina) zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie.

Kandydat do klasy wyższej niż pierwsza zdaje egzamin kwalifikacyjny z instrumentu głównego oraz teorii muzyki

Warunkiem przyjęcia kandydata do klasy wyższej niż pierwsza jest wykazanie się podczas egzaminu wiedzą i umiejętnościami określonymi w podstawie programowej dla poprzedniej klasy oraz wolne miejsce w klasie, o przyjęcie do której ubiega się kandydat.

Dokument niezbędny w procesie rekrutacji do klasy wyższej niż pierwsza:

 1. Podanie rodziców/opiekunów o przyjęcie do klasy wyższej. Podanie II stopień – uzupełnić i wysłać: sekretariat@zpsmuz.pl
 2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej /można je dostarczyć później, przy ogłoszeniu wyników rekrutacji/. W przypadku klasy śpiewu jest to zaświadczenie od lekarza foniatry.
 3. Oświadczenie. Link do oświadczenia*
 4. Kopia świadectwa z poprzedniego roku szkolnego ( ze szkoły ogólnokształcącej i muzycznej )

 

Zasady obowiązujące wszystkie osoby wchodzące do szkoły (ze względu na ogłoszony stan pandemii):

 1. Złożenie oświadczenia zawierającego:
 2. wyrażenie zgody na zdalne mierzenie temperatury
 3. oświadczenie, że nie jest w trakcie choroby Covid-19, nie jest objęty obowiązkiem kwarantanny ani nikt z osób wspólnie zamieszkujących
 4. Ścisłe przestrzeganie wyznaczonych godzin badania lub egzaminu /w przypadku wcześniejszego przybycia należy poczekać przed szkołą na możliwość wejścia/
 5. Zakaz poruszania się po szkole poza wyznaczonymi na przesłuchanie miejscami

Link do oświadczenia*

*linki będą aktywne od 19 IV 2021 r.
** dokładna data zostanie podana